toggle menu

Záruka, garancia

Informácie o záruke, záručných právach a ich uplatňovaní

Chybný výkon

Podľa hlavného pravidla § 6:157 nového občianskeho zákonníka (Ptk.) o chybnom výkone povinný subjekt poskytne výkon, ak služba v čase jej výkonu nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené v zmluve alebo v zákone.

Povinný subjekt nepodal chybný výkon, ak oprávnený v čase uzavretia zmluvy o vade vedel alebo v čase uzavretia zmluvy o vade musel vedieť. Domnienka chybného výkonu znamená, že v prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom sa až do preukázania opaku musí predpokladať, že nesúlad, ktorý spotrebiteľ zistil do šiestich mesiacov od výkonu, existoval už v čase výkonu, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou veci alebo povahou nesúladu.

Implicitná záruka

Predávajúci v rámci implicitnej záruky zodpovedá za vadu tovaru. Zodpovednosť predávajúceho na základe implicitnej záruky je objektívna, t. j. nezávisí od toho, či predávajúci vedel, že predáva chybný výrobok, alebo nie. V kúpnej zmluve je táto zodpovednosť strany v pozícii predávajúceho založená len na vade výrobku, ktorej príčina je vo výrobku prítomná už v čase kúpy, ale v tom čase ešte nie je identifikovateľná (skrytá alebo výrobná vada).

Lehoty na oznamovanie a presadzovanie

Podľa Ptk. je spotrebiteľ povinný oznámiť vadu výrobcovi bezodkladne po jej zistení. Závada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú oneskoreným oznámením.

Záruka

Záruka - bežne a všeobecne známa ako „garancia” - znamená, že strana poskytujúca záruku (predávajúci) zodpovedá za bezchybný výkon takým spôsobom, že v prípade vady kvality, ktorá sa vyskytne počas záručnej doby, sa zbaví zodpovednosti len vtedy, ak preukáže, že vada bola spôsobená po výkone, zvyčajne nesprávnym používaním alebo manipuláciou s výrobkom zo strany spotrebiteľa. Existujú dva druhy záruky: takzvaná zákonná záruka, ktorá je založená na zákone, a takzvaná zmluvná záruka, ktorá je založená na dohode strán. Záručnú reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe. V prípade povinnej záruky je to jeden rok, zatiaľ čo v prípade zmluvnej záruky je to lehota stanovená v právnom vyhlásení, na základe ktorého sa záruka poskytuje.

Ak povinný subjekt nesplní svoju povinnosť týkajúcu sa poskytovania záruky v primeranej lehote po tom, ako ho o to požiadala oprávnená osoba, možno sa obrátiť na súd so žalobou o záruku do troch mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej v žiadosti, a to aj v prípade, že záručná lehota už uplynula. Nedodržanie tejto lehoty má za následok stratu práva. V ostatných ohľadoch sa na uplatnenie nároku zo záruky primerane vzťahujú pravidlá platné pre uplatnenie práv vyplývajúcich z implicitnej záruky.

Oprávnená osoba môže prejsť zo zvoleného práva na implicitnú záruku na druhú. Je povinná uhradiť povinnému subjektu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prevodom, pokiaľ dôvod prevodu nezapríčinil povinný subjekt alebo prevod nebol odôvodnený inak.

Poradie práv na záruku

Na základe ustanovení § 6:159 ods. (2) nového Ptk. kupujúci má nárok na štyri druhy tzv. záručných práv v prípade záruky aj implicitnej záruky: oprava / výmena / zníženie ceny / nárok na vrátenie kúpnej ceny (tzv. odstúpenie od zmluvy).

Na základe záručnej reklamácie môže oprávnená osoba podľa vlastného uváženia:

žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou prípadu, ak by zvolený prostriedok nápravy bol nemožný alebo by pre povinný subjekt znamenal neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s iným prostriedkom nápravy, pričom sa zohľadní hodnota služby v bezchybnom stave, závažnosť nesúladu a poškodenie záujmov oprávnenej osoby spôsobené nápravou, alebo

môže požadovať primerané zníženie odplaty, odstrániť vadu sám, alebo ju dať opraviť či vymeniť na náklady povinného subjektu, alebo odstúpiť od zmluvy, ak sa povinný subjekt nezaviazal opraviť alebo vymeniť chybný tovar, ak nemôže splniť svoju povinnosť za podmienok stanovených zákonom, alebo ak oprávnená osoba stratila záujem o opravu alebo výmenu.

Nový Ptk. obsahuje aj pravidlo, že v prípade drobných vád neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy. Zákon stanovuje, že oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote - vzhľadom na vlastnosti veci a spôsob jej využívania zo strany oprávnenej osoby, a bez toho, aby boli neprimerane dotknuté záujmy oprávnenej osoby.

Kto znáša náklady?

Podľa § 6:166 nového Ptk. náklady na splnenie záručného záväzku znáša povinný subjekt, t. j. spoločnosť. S výnimkou prípadu, keď bola porucha veci spôsobená nedodržaním povinnosti údržby, ktorú má povinná osoba. Náklady vzniknuté pri plnení záručnej povinnosti musí znášať povinná osoba v pomere k svojej účasti, ak mala vedomosť o údržbe veci, alebo ak si povinná osoba splnila svoju povinnosť poskytnúť informácie v tejto súvislosti.

Aká je lehota na predloženie reklamácie?

Podľa hlavného pravidla nového Ptk. je záručná lehota pre nárok vyplývajúci z implicitnej záruky jeden rok odo dňa výkonu. V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom je však záručná lehota dlhšia: právo spotrebiteľa požadovať záruku sa končí dva roky odo dňa výkonu.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom použitý tovar, strany sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej lehote; ani v tomto prípade nemožno platne dohodnúť kratšiu záručné lehotu ako jeden rok.

Do záručnej lehoty sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej oprávnená osoba nemôže tovar používať na určený účel. Záručná lehota začína plynúť znova pre časť veci, ktorá bola vymenená alebo opravená. Toto pravidlo sa uplatňuje aj vtedy, ak oprava spôsobí novú chybu.

V ktorých prípadoch predávajúci nenesie zodpovednosť?

§ 6:157 ods. 1 nového Ptk. obsahuje ustanovenia o prípadoch oslobodenia od zodpovednosti za vady, podľa ktorých možno oslobodenie udeliť v dvoch prípadoch: ak bola vada oprávnenej osobe známa v čase uzavretia zmluvy; ak musela byť vada oprávnenej osobe známa v čase uzavretia zmluvy. Výnimka z výnimky, t. j. neuplatňuje sa domnienka, takže dôkazné bremeno zostáva na spotrebiteľovi počas prvých 6 mesiacov záručnej doby, ak je domnienka nezlučiteľná s povahou tovaru alebo povahou vady.

Obsah záruky

Bez ohľadu na to, či ide o povinnú alebo zmluvnú záruku, ručiteľ zodpovedá za bezchybné plnenie zmluvy a počas záručnej lehoty sa zbaví zodpovednosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po výkone (§ 6:171 Ptk.). Práva vymáhateľné na základe záruky závisia od toho, či je záruka založená na dohode medzi stranami alebo na ustanovení zákona, ako napr.: v prípade reklamácie kvality vzniknutej počas záručnej doby sa práva z implicitnej záruky (oprava, výmena, zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy) uplatňujú v zásade v rámci povinnej záruky, ale za výhodnejších podmienok; ak je záruka založená na zmluve, ide o práva zmluvných strán, ktoré si zmluvné strany dohodli s tým, že ak nie sú upravené, riadia sa práva oprávnenej osoby tiež Občianskym zákonníkom. Ak takéto práva nie sú stanovené, oprávnená osoba si môže uplatniť práva z implicitnej záruky podľa Ptk.