toggle menu

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vývojár a prevádzkovateľ mobil-homes.hu, spoločnosť Mobil-Homes Kereskedelmi Kft. (IČ: 11-09-015286; sídlo: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 44.; ďalej len: mobil-homes.hu) informuje používateľov o spracúvaní údajov na webovej stránke mobil-homes.hu (mobil-homes.hu a prepojených stránkach: mobil-homes.sk, mobil-homes.hr, mobil-homes.at) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (ďalej len: GDPR).

Slová a pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov s veľkými začiatočnými písmenami majú rovnaký význam, ako je definovaný vo Všeobecných podmienkach používania webovej stránky mobil-homes.hu (ďalej len „VOP mobil-homes.hu”).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môže mobil-homes.hu kedykoľvek jednostranne zmeniť. Tieto Zásady ochrany osobných údajov budú zverejnené na webovej stránke mobil-homes.hu. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť uverejnením.

Názov, kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa: Mobil-Homes Kereskedelmi Kft.

Poštová adresa prevádzkovateľa: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 44.

E-mailová adresa prevádzkovateľa: info@mobil-homes.hu

Telefónne číslo prevádzkovateľa: +36 70 77 66 322

Aké osobné údaje, ako dlho ich spracúvame v systéme mobil-homes.hu, na čo ich používame a na základe akého oprávnenia?

Právny základ pre naše spracúvanie údajov je nasledovný:

    a) dobrovoľný informovaný súhlas používateľa so spracovaním údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (ďalej len „súhlas”);

    b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ ako dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len "plnenie zmluvy").

    c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napríklad plnenie účtovnej povinnosti - ďalej len „plnenie zákonnej povinnosti”),

    d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (ďalej len „oprávnený záujem”)

    e) súhlas so spracúvaním údajov zabezpečený prostredníctvom § 13/A. zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (Elkertv.), podľa ktorého môžu byť osobné identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné meno a priezvisko matky, miesto a dátum narodenia) a adresa používateľa, ktorý je fyzickou osobou spracúvané bez súhlasu používateľa na účely vytvárania, definovania obsahu, zmien, monitorovania výkonu zmluvy súvisiacej s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti a fakturácie poplatkov z nej vyplývajúcich, a za účelom vymáhania pohľadávok s tým súvisiacich a bez súhlasu používateľa môžu byť spracúvané identifikačné údaje fyzickej osoby používateľa, adresa a údaje týkajúce sa času, trvania a miesta používania služby na účely vyúčtovania poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby informačnej spoločnosti (ďalej len „služba“)

Právny základ spracúvania je uvedený nižšie, osobitne pre každú kategóriu údajov a pre každý účel spracúvania, s odkazom na vyššie uvedený zoznam.

Informácie o používaní súborov cookie

Čo je to cookie?

Prevádzkovateľ používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookie. Súbor cookie je súbor informácií pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý naša webová stránka odosiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromažďovať niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nepoužívajú sa na identifikáciu konkrétneho používateľa. Súbory cookie často obsahujú jedinečný identifikátor - tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel - ktorý sa ukladá vo vašom zariadení. Niektoré súbory cookie sa po zatvorení webovej stránky vymažú a niektoré sa vo vašom počítači uchovávajú dlhší čas.

Právne pozadie a právny základ pre súbory cookie:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.) a zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. Váš súhlas.

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných na webovej stránke:

- Nevyhnutne potrebné súbory cookie: tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej stránky a umožňujú vám používať jej základné funkcie. Bez nich nebudete mať k dispozícii mnohé funkcie stránky. Životnosť súborov cookie tohto typu je obmedzená na dobu trvania relácie.

- Súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku: tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní webovej lokality, napríklad ktoré stránky navštevujete najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostávate z webovej lokality. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka, t. j. sú úplne všeobecné a anonymné. Informácie, ktoré nám poskytujú, používame na zlepšenie výkonu webovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na dobu trvania relácie.

- Súbory cookie služby Google Adwords. Keď niekto navštívi našu stránku, ID cookie návštevníka sa pridá do zoznamu remarketingu. Spoločnosť Google používa súbory cookie, napríklad súbory cookie NID a SID, na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú v produktoch spoločnosti Google, napríklad vo vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie používa napríklad na zapamätanie si vašich nedávnych vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami jednotlivých inzerentov, alebo s výsledkami vyhľadávania a vašich návštev webových stránok inzerentov. Funkcia sledovania konverzií AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja reklám a iných konverzií sa do počítača používateľa po kliknutí na reklamu ukladajú súbory cookie. Medzi bežné spôsoby použitia súborov cookie patrí: výber reklám na základe toho, čo je pre konkrétneho používateľa relevantné, zlepšenie vykazovania výkonnosti kampaní a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré si používateľ už pozrel.

- Súbory cookie služby Google Analytics. Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vykazovanie štatistík o používaní webových stránok bez toho, aby bolo možné individuálne identifikovať návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor cookie „__ga”. Okrem vytvárania správ zo štatistík používania webových stránok sa služba Google Analytics spolu s niektorými vyššie opísanými reklamnými súbormi cookie môže používať aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch spoločnosti Google (napríklad vo vyhľadávaní Google) a na celom webe.

- personalizované súbory RTB retargeting cookies: Predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom sa môžu zobrazovať pri prehliadaní iných stránok v sieti Google Display Network alebo pri vyhľadávaní výrazov súvisiacich s ich produktmi alebo službami

- Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, ktorý umožňuje webovej stránke vykazovať konverzie, vytvárať publiká a poskytovať majiteľovi stránky podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú stránku. Sledovací kód remarketingového pixelu Facebooku sa používa na zobrazovanie personalizovaných ponúk a reklám návštevníkom webových stránok v rozhraní Facebooku. Remarketingový zoznam Facebooku nie je vhodný na osobnú identifikáciu. Viac informácií o Facebook Pixel / Facebook - obrazový prvok nájdete na adrese: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie vám nebudú k dispozícii. Viac informácií o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Spracovanie údajov v súvislosti s objednávaním a fakturáciou


Právne pozadie a právny základ spracovania údajov:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.) a zákona C z roku 2000 o účtovníctve (Sztv.). Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. Váš súhlas a - v prípade odvolania súhlasu - je podľa § 6 ods. 5 písm. a) Infotv. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa stanovenej v Sztv.

Účel spracúvania:

Vystavovanie faktúr v súlade so zákonom a plnenie povinnosti viesť účtovnú evidenciu. Podľa § 169 ods. 1 až 2 daňového zákona musia spoločnosti uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo a nepriamo podporujú účtovníctvo.

Rozsah spracúvaných údajov:

   Meno a priezvisko (názov)

    Fakturačná adresa

    E-mailová adresa

    Charakteristika nakupovaných výrobkov

    Dátum nákupu

    DIČ

    IČO

Trvanie spracovania údajov:

Podľa § 169 ods. 2 Sztv. sa vydané faktúry musia uchovávať 8 rokov odo dňa ich vystavenia. Dovoľujeme si vás informovať, že ak odvoláte svoj súhlas s vystavením faktúry, prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať vaše osobné údaje získané počas vystavenia faktúry po dobu 8 rokov podľa článku 6 ods. 5 písm. a) Infotv.

Spracovanie údajov v súvislosti s dodaním tovaru

Právne pozadie a právny základ spracovania údajov:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.). Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. Váš súhlas .

Účel spracúvania:

Účelom spracovania údajov na účely dodania tovaru je dodať vám objednaný tovar v súlade s vašimi požiadavkami za pomoci nášho zmluvného partnera, pričom spracovanie údajov je potrebné na to, aby ste údaje o dodaní tovaru zadali len raz a náš systém vám pri ďalších nákupoch automaticky vyplní uložené údaje.

Rozsah spracúvaných údajov:

    Meno a priezvisko (názov)

    Dodacia adresa

    E-mailová adresa

    Telefónne číslo

    Charakteristika dodávaných výrobkov

    Dátum nákupu

    Požadovaný a/alebo dohodnutý dátum dodania

Trvanie spracúvania:

Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Spracovanie údajov v súvislosti so zasielaním informačného bulletinu

Právne pozadie a právny základ spracovania údajov:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.) a zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (Grt.).. Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. a § 6 ods. 1 až 2 Grt. Váš súhlas.

Účel spracúvania:

Účelom spracovania údajov je informovať vás o najnovších a najlepších ponukách a akciách. Dovoľujeme si vás informovať, že newsletter obsahuje nielen reklamy Prevádzkovateľa, ale aj iných spoločností, ale vaše osobné údaje sa im neposkytujú, resp. neposielajú.

Rozsah spracúvaných údajov:

    Meno a priezvisko (názov)

    E-mailová adresa

    Telefónne číslo

Trvanie spracúvania:

Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie v súvislosti so všeobecnou registráciou

Právne pozadie a právny základ spracovania údajov:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.) a zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (Ptk.). Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. Váš súhlas .

Účel spracúvania:

Uložením údajov poskytnutých počas registrácie môže Prevádzkovateľ poskytovať pohodlnejšie služby (napr. dotknutá osoba nemusí pri novom nákupe poskytovať svoje údaje znova).

Rozsah spracúvaných údajov:

    Základné údaje

        Meno a priezvisko (názov)

        Adresa

        Telefónne číslo

        E-mailová adresa

        IP adresy používané na prihlásenie

        Šifrovaná verzia vášho hesla

    Údaje o produktoch, nákupných zvyklostiach

        História nákupu

        Vlastnosti produktov pridaných do nákupného košíka

        Charakteristika produktov, ktoré ste si predtým prezreli

    Údaje týkajúce sa zasielania správ

        Správy môžete adresovať inému používateľovi stránky alebo ich môžete poslať verejnej alebo uzavretej skupine. Podľa toho ich bude môcť čítať jeden alebo viac používateľov stránky, alebo budú úplne verejné pre všetkých návštevníkov stránky.

        Odoslané správy vrátane obrázkov a dokumentov, ktoré nahráte alebo pripojíte.

        Skutočnosť, dátum a čas odoslania správ a príjemcovia, ktorým boli odoslané.

        V prípade odpovede skutočnosť o odpovedi a správa, na ktorú sa odpovedalo.

    Záznamy partnerov

        Ostatní používatelia stránky si môžu vytvoriť zoznam svojich partnerov

        To im umožňuje poznať a vyhľadávať údaje, ku ktorým by inak aj tak mali prístup.

Trvanie spracúvania:

Kým svoj súhlas neodvoláte

Spracovanie údajov v súvislosti s komunikáciou so zákazníkmi

Právne pozadie a právny základ spracovania údajov:

Právnym pozadím pre spracúvanie údajov sú ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (Infotv.) a zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (Grt.).. Právnym základom pre spracúvanie údajov je v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) Infotv. a a § 6 ods. 1 až 2 Grt. Váš súhlas.

Účel spracúvania:

Na realizáciu komunikácie, ktorú ste iniciovali (žiadosť o pomoc, žiadosť o cenovú ponuku, informácie, riešenie technických problémov alebo iné záležitosti),

Rozsah spracúvaných údajov:

    Základné údaje

        Meno a priezvisko (názov)

        E-mailová adresa

        Telefónne číslo

    Správy odoslané vám a od vás

        Skutočnosť

        Dátum a čas

        Predmet

        Text vrátane priložených a vložených obrázkov a dokumentov.

Trvanie spracúvania:

Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie iných údajov

Ak má Prevádzkovateľ v úmysle vykonávať ďalšie spracúvanie, poskytne vopred informácie o príslušných okolnostiach spracúvania (právne pozadie a právny základ spracúvania, účel spracúvania, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania).

Informujeme Vás o tom, že Prevádzkovateľ musí vyhovieť písomným žiadostiam orgánov verejnej moci o poskytnutie údajov na základe zákonného mandátu. Prevádzkovateľ vedie záznamy o prenosoch údajov v súlade s § 15 ods. 2 až 3 Infotv. (ktorému orgánu, aké osobné údaje, na akom právnom základe, kedy prevádzkovateľ údaje preniesol), o ktorých obsahu poskytuje informácie na požiadanie, ak zákon poskytovanie informácií nevylučuje.

O využívaní sprostredkovateľov a ich činnostiach v súvislosti so spracovaním údajov

Spracovanie na účely uchovávania osobných údajov

Názov sprostredkovateľa: Magyarországi Keresőoptimalizálás Kft.

Kontaktné údaje sprostredkovateľa: Telefónne číslo: +36-1-354-1236, E-mailová adresa: iroda@mokeropt.hu

Sprostredkovateľ uchováva osobné údaje na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ nemá právo na prístup k osobným údajom.

Spracovanie údajov v súvislosti s účtovníctvom

Názov sprostredkovateľa: Polaris Kft.

Sídlo sprostredkovateľa: 2870 Kisbér, Városház tér 1.

Telefónne číslo sprostredkovateľa: +36 34 354 482

E-mailová adresa sprostredkovateľa: info@polariskft.hu

Sprostredkovateľ spolupracuje pri účtovaní faktúr na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom údajov. Sprostredkovateľ pritom spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovnú evidenciu, a to po dobu podľa § 169 ods. 2 Sztv., po ktorej ich bezodkladne vymaže.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaviedol primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, prezradením, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením alebo náhodným poškodením a pred nedostupnosťou v dôsledku zmien v používaných technológiách.

Opravné prostriedky

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ porušil akékoľvek právne ustanovenie vzťahujúce sa na spracúvanie údajov alebo nevyhovel niektorej z vašich žiadostí, obráťte sa v prvom rade na Prevádzkovateľa - zabezpečíme, aby sme vo všetkých prípadoch konali vo vašom najlepšom záujme.

Upozorňujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení upravujúcich spracúvanie údajov alebo v prípade, že Prevádzkovateľ nevyhovel žiadosti, môžete proti Prevádzkovateľovi podniknúť právne kroky.

Môžete tiež iniciovať vyšetrovacie konanie na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií s cieľom zastaviť údajné nezákonné spracovanie (poštová adresa: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a ako zabezpečíme, aby ste ich mohli uplatniť?

    a) Právo na prístup: môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje spracúvame, na aký účel, ako dlho, komu ich poskytujeme a odkiaľ vaše údaje pochádzajú.

    b) Právo na opravu: ak sa vaše údaje zmenia alebo sme ich zaznamenali nesprávne, môžete nás požiadať o ich opravu, doplnenie alebo spresnenie.

    c) Právo na vymazanie: v prípadoch stanovených zákonom môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré sme o vás spracúvali.

    d) Právo na obmedzenie spracovania: v prípadoch stanovených zákonom môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

    e) Právo na prenosnosť údajov: o prenosnosť svojich údajov môžete požiadať vyplnením formulára žiadosti o prenosnosť údajov, ktorý je priložený k tomuto oznámeniu, a uplatniť si tak právo požiadať nás o sprístupnenie zákonom stanovených typov údajov, alebo na základe vašej osobitnej žiadosti a povolenia o ich priamy prenos k inému vami určenému poskytovateľovi služieb.

Ak podáte takúto žiadosť, budeme konať v súlade so zákonom a do jedného mesiaca vás budeme informovať o opatreniach, ktoré sme na základe vašej žiadosti prijali.

    f) Právo na odvolanie súhlasu: ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť nášho spracúvania pred odvolaním vášho súhlasu.

    g) Právo podať sťažnosť: ak ste utrpeli porušenie práv v súvislosti s naším spracúvaním, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu:

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

    Webová stránka: http://naih.hu

    Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

    Telefónne číslo: +36 (1) 391-1400

    Okrem vyššie uvedeného môžete v prípade porušenia ochrany osobných údajov podať žalobu proti mobil-homes.hu na Metropolitný krajský súd v Budapešti.

    h) Právo na námietku:

- Ak spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu, môžete proti tomuto spracúvaniu na základe oprávneného záujmu samostatne namietať.

- Môžete tiež namietať proti spracúvaniu na účely profilovania.

Ak vznesiete námietku, nebudeme tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

Čo podnikneme, ak dôjde u nás k porušeniu ochrany údajov?

V súlade so zákonom oznámime dozornému orgánu incident v oblasti ochrany údajov do 72 hodín od jeho zistenia a budeme uchovávať záznamy o incidentoch v oblasti ochrany údajov. V prípadoch stanovených zákonom informujeme aj dotknutých používateľov.

Zmeny a doplnenia oznámenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny a doplnenia súhlasíte so zmeneným oznámením o ochrane osobných údajov.